Dansk Flygtningehjælp - Lyngby Frivilliggruppe


Vedtægter for

Dansk Flygtningehjælp - Lyngby Frivilliggruppe

Vedtaget på årsmødet den 07. februar 2018


1. Navn og hjemsted

 

1.1. Gruppens navn er Dansk Flygtningehjælp - Lyngby Frivilliggruppe.

Gruppens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.


1.2 Frivilliggruppen består af frivillige, der er ulønnede og er uafhængige af partipolitiske og religiøse retninger.


2. Dansk Flygtningehjælp - Lyngby Frivilliggruppes formål


2.1 Lyngby Frivilliggruppe har til formål at hjælpe og støtte flygtninge og indvandrere i kommunen for at opnå bedst mulig integration, f.eks. ved tilbud om sprogtræning, lektiehjælp og hverdagsrådgivning.


2.2. Lyngby Frivilliggruppe arbejder for at fremme flygtninge/indvandreres kendskab til det danske sprog og samfund.

 

2.3. Frivilliggruppe arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.


2.4. Lyngby Frivilliggruppe har med Lyngby-Taarbæk Kommune indgået samarbejdsaftale, hvis formål er at styrke samarbejdet om en helhedsorienteret og sammenhængende integrationsindsats for flygtninge og indvandrere i Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby Frivilliggruppe samarbejder med institutioner i kommunen, der er relevante.


2.5. Lyngby Frivilliggruppe er i Lyngby-Taarbæk Kommune repræsenteret i Integrationsrådet, hvis formål er at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling. Lyngby Frivilliggruppes repræsentant og suppleant indstilles af koordinationsgruppen. Indstilling af repræsentant og suppleant i Integrationsrådet følger kommunalvalget hver fjerde år.


3. Frivillige


3.1. Enhver borger, der kan støtte gruppens formål, kan blive frivillig.


3.2. Alle frivillige arbejder under DFH’s principper og har tavshedspligt.

 

3.3. Alle frivillige skal indgå skriftlig frivilligaftale med DFH samt have børneattest.


4. Årsmøde og Koordinationsgruppe


4.1 Årsmødet er Lyngby Frivilliggruppes øverste besluttende myndighed. Årsmødet afholdes hvert år i første kvartal.


4.2. Koordinationsgruppen varetager den daglige ledelse af Lyngby Frivilliggruppes aktiviteter i overensstemmelse med formålsparagraffen og er forpligtet af de beslutninger, der træffes på frivilligmøderne samt på de ordinære/ekstraordinære årsmøder.

Koordinationsgruppen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges for to år ad gangen. I lige år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant, i ulige år 3 medlemmer og 1 suppleant.

Valg til koordinationsgruppen foregår skriftligt.


4.3. Alle frivillige, der har været medlem af Lyngby Frivilliggruppe i ca.1 år eller længere, er opstillingsberettigede. Alle medlemmer er stemmeberettigede.


4.4. Foruden valg til koordinationsgruppen kan årsmødet tage stilling til indkomne forslag eller i sager, hvor koordinationsgruppen finder det ønskeligt at spørge årsmødet.


4.5. Mindst en måned før årsmødet udsender koordinationsgruppen indkaldelse og dagsorden til alle frivillige. Forslag til årsmødets dagsorden skal være koordinationsgruppen i hænde senest 14 dage før årsmødet.


4.5a. Årsmødets dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Koordinationsgruppens beretning.

3. Revideret regnskab for det senest afsluttede regnskabsår.

4. Orientering om Lyngby Frivilliggruppes budget for det kommende år.

5. Behandling af forslag fra koordinationsgruppen og medlemmer af Lyngby Frivilliggruppe.

6. Valg af medlemmer og suppleant til koordinationsgruppen.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Eventuelt.


4.6. Stemmeafgivning sker ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt med klar angivelse af stemmeafgivningen. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning. Hvis der er lige mange stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget.

Såfremt mindst ét medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.


4.7. Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes, såfremt mindst halvdelen af koordinationsgruppens medlemmer eller 20 % af de frivillige ønsker det. Indkaldelsen skal være skriftlig, motiveret og angive dagsorden og udsendes med 14 dages varsel.


4.8. Koordinationsgruppen konstituerer sig selv og vælger ved simpelt flertal formand, næstformand og kasserer.

Formanden eller i dennes fravær næstformanden tegner Lyngby Frivilliggruppe udadtil og har kontakten til presse og myndigheder.

Koordinationsgruppen kan indgå samarbejdsaftaler, der skal underskrives af formanden.


4.9. Dersom et medlem varigt eller for længere tid forhindres i at varetage sit hverv, indtræder en suppleant i koordinationsgruppen. Hvis koordinationsgruppen ikke længere er fuldtallig, kan den vedtage at optage nye medlemmer. De nye medlemmer vælges på førstkommende frivilligmøde efter samme regler som på årsmødet.


4.10. Koordinationsgruppen afholder møde efter behov, eller når et eller flere medlemmer af gruppen finder det fornødent, dog mindst 4 gange om året. Koordinationsgruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.


4.11. Koordinationsgruppen skal holdes orienteret om aktiviteter i Lyngby Frivilliggruppe.


5. Frivilligmødet


5.1. Koordinationsgruppen indkalder til frivilligmøde og udfærdiger dagsorden. Forslag til dagsorden skal være koordinationsgruppen i hænde senest 1 uge før frivilligmødet.


5.2. Frivilligmøde afholdes mindst 4 gange om året.


5.3. På frivilligmødet drøftes den udsendte dagsorden.

Frivilligmødet kan træffe beslutninger om Lyngby Frivilliggruppes aktiviteter ved simpelt flertal.


6. Økonomi


6.1. Koordinationsgruppen vælger kasserer, der fører det daglige regnskab.


6.2. Revideret regnskab - der følger kalenderåret – fremlægges 1 gang årligt på årsmødet.


7. Vedtægtsændringer


7.1. Forslag til ændring af vedtægterne kan vedtages på årsmødet med 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

    Lyngby Frivillignet, Rustenborgvej 1C, 2800 Kongens Lyngby                                              info@lyngbyfrivillignet.dk